Inici / Reglament

Reglament

Reglament VIII Cursa Ecològica de Muntanya de Molins de Rei

1 Organització

Article 0. La Cursa de Muntanya a Molins de Rei “L’Ecològica” és una prova esportiva de muntanya, organitzada per l’Ajuntament de Molins de Rei el dia 19 de maig de 2019.

2 Ètica i valors

Article 1. La Cursa de Muntanya a Molins de Rei “L’Ecològica” es basa en uns valors i una ètica essencial que comparteixen tots els participants, patrocinadors, voluntaris i organització.

Article 2. La responsabilitat ecològica sobre el Parc Natural de Collserola ens compromet a:

 • No abandonar cap tipus de deixalla i utilitzar els contenidors posats per a aquest objectiu.
 • Respectar la flora i la fauna seguint estrictament el recorregut senyalitzat sense utilitzar cap tipus de drecera.
 • El marcatge de les proves es farà amb material respectuós amb el medi ambient i es recollirà just finalitzada la competició.
 • Material publicitari reutilitzable.
 • Article 3. La solidaritat i el respecte dels participants, dels voluntaris, dels patrocinadors i del públic són elements bàsics a la Cursa de Muntanya a Molins de Rei “L’Ecològica”.

3 Descripció de les proves

Article 4. La Cursa de Muntanya a Molins de Rei “L’Ecològica” és una prova competitiva de muntanya que transcorre per camins i senders de mitja muntanya, amb l’objectiu de completar-la a peu i en una sola etapa (non-stop) amb el mínim temps possible.

Article 5. La Cursa de Muntanya a Molins de Rei “L’Ecològica” és una prova exigent que es desenvolupa en modalitat de semiautosuficiència. Per aquest motiu, és imprescindible que els participants tinguin una bona condició física i experiència en aquest tipus de proves. Els participants han de ser plenament conscients de la longitud i de la dificultat de la prova i estar preparats per poder gestionar una meteorologia canviant i un estat físic i/o mental derivats de l’esgotament.

Article 6. Els corredors competeixen sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió final de prendre la sortida i la realització de la prova o part d’ella. Els participants eximeixen l’Organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o no accions dels participants o d’altres que actuïn al seu favor, així com les reclamacions o demandes resultants dels danys que poguessin succeir als participants i als seus materials, incloent-ne la pèrdua.

Article 7. El recorregut de la Cursa de Muntanya a Molins de Rei “L’Ecològica” estarà degudament senyalitzat en la seva totalitat amb cintes, fletxes, cartells o banderoles. L’Organització retirarà totes les marques utilitzades. Tots els corredors han de romandre dins del camí abalisat. Qualsevol corredor que s’allunyi voluntàriament del recorregut abalisat no serà en cap cas responsabilitat de l’Organització.

Article 8. L’horari de sortida serà a les 8 hores del diumenge 19 de maig de 2019. L’horari de tall de la prova serà a les 11:00 hores

Tancament de cursa: hi haurà un equip de tancament de la prova, darrere dels quals no hi podrà anar cap corredor. Aquells corredors que es vegin superats per aquest equip s’hauran de retirar i hauran d’entregar el seu dorsal en el control següent.

Article 9. Si fos necessari interrompre i suspendre la prova en un punt del recorregut, la classificació es determinarà segons l’ordre i el temps d’arribada en l’últim punt de cronometratge realitzat.

Article 10. En cas de neutralització d’un tram que afecti un grup de corredors, per a la classificació s’aplicarà la fórmula següent per determinar el temps del tram en qüestió: temps per a la classificació = temps real tram alternatiu + temps corredor més lent tram neutralitzat.

Article 11. En cas que les condicions climatològiques impedeixin el desenvolupament normal de la prova, es podrà habilitar un recorregut alternatiu per evitar les zones de risc. Aquest recorregut es comunicarà amb detall en els punts on es produeixi.

4 Semiautosuficiència

Article 12. Hi ha tres avituallaments repartits pel recorregut i un quart a l’arribada. Podeu consultar-ne la distribució i composició a la pàgina web de la prova.

Article 13. Atès el caràcter de semiautosuficiència de la prova, cada corredor haurà de preveure i portar la quantitat d’aliments, begudes, sals i complements que consideri necessaris per poder completar el recorregut.

Article 14. L’Organització posarà a disposició dels corredors, com a suport, prou avituallaments distribuïts al llarg del recorregut, amb begudes i aliments en quantitats estimades com a raonables, que s’hauran de consumir en el mateix lloc.

Article 15. No estarà permès rebre ajuda externa (excepte en cas d’accident o emergència) i es penalitzarà el corredor que la rebi.

Article 16. S’entendrà per ajuda externa aportar o retirar material al corredor, així com també l’acompanyament al llarg del recorregut per part de persones que no participin en les proves.

Article 17. Estarà permès l’acompanyament, exclusivament, 100 metres abans i després de cada avituallament, aproximadament.

Article 18. En els casos especials de necessitar alimentació especial –per exemple, al·lèrgics, persones amb intoleràncies…–, es permetrà l’assistència externa addicional, que s’haurà de comunicar prèviament a l’Organització.

Article 19. És obligació de cada participant portar les seves deixalles fins a l’arribada o fins als llocs assenyalats per l’Organització. El corredor que no les dipositi en els llocs habilitats, o les tiri en una zona no preparada, serà desqualificat.

5 Material obligatori

Article 20. El corredor haurà de participar amb l’equipament i material mínim exigible, i l’entitat organitzadora tindrà potestat per revisar el material que, per les característiques de la prova, siguin necessaris.

Article 21. L’Organització situarà en diferents punts del recorregut personal encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal, que estarà degudament identificat. L’Organització no té l’obligació de comunicar ni el nombre ni la localització dels controls de pas.

Article 22. L’Organització no es fa responsable dels accidentes o danys que puguin rebre o produir els corredors, però posarà tot el que estigui a les seves mans per evitar-los. Tenint en compte el medi on es desenvolupen les curses, i les seves distàncies, l’atenció mèdica pot trigar més del que s’espera, de manera que la seguretat de cadascú depèn del material que es porti a la motxilla. Qualsevol corredor que avisi a l’equip mèdic se sotmet al seu judici i valoració de la situació i haurà d’acceptar les seves decisions.

Article 23. La Direcció de Cursa podrà modificar, suspendre, retallar, neutralitzar o parar la prova per seguretat o per causes alienes a la seva voluntat (climatologia, causes externes…).

6 Inscripcions

Article 24. La inscripció està oberta a qualsevol persona, l’edat mínima per participar-hi són pels nens/es, nascuts a l’any 2003. Els corredors menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització de menors corresponent.

Article 25. El preu de la inscripció de la Cursa ECOLÒGICA és de 20 € (assegurança inclosa).

Article 26. Les inscripcions es podran fer via on-line al web, www.cursaecologicamolins.cat i també presencialment a l’oficina del Poliesportiu Municipal, c/ St. Antoni M. Claret, 1 bis, de Molins de Rei.

Article 27. Els corredors hauran de portar en tot moment el dorsal que facilitarà l’Organització i col·locar-lo a la part davantera de la seva samarreta o peça de roba que es porti.

El dorsal no es podrà retallar, doblegar, tapar ni modificar.

El dorsal ha de ser visible en tot moment. En cas que el dorsal no sigui visible, fins i tot a l’arribada, l’Organització no tindrà cap responsabilitat sobre el temps efectuat pel corredor.

Article 28. Tots els corredors renuncien a utilitzar el dret d’imatge i autoritzen l’Organització i als seus patrocinadors a utilitzar i publicar les fotografies o imatges gravades en qualsevol format i en el context de la prova.

Article29. Les inscripcions es tancaran dijous dia 16 de maig a les 23:59 o quan s’arribi a les 500 inscripcions.

Article 30. Un cop formalitzada la inscripció, no se’n retornaran els diners en cas de no participació.

Article 31. En cas de quedar dorsals disponibles el mateix dia de la cursa, l’Organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions.

7 Categories, trofeus i classificacions

Article 32. La Cursa de Muntanya a Molins de Rei “L’Ecològica” atorgarà trofeus als guanyadors absoluts masculí i femení i als tres primers classificats, tant de masculí com femení, de cada categoria. Els premis no seran acumulatius.

Article 33. Les categories, tant masculina com femenina, per a adults són:

Primer i primera de la general

Promeses:nascuts entre el 1984 i el 2003

Adults: nascuts entre el 1969 i el 1983

Veterans: nascuts del 1968 en endavant

Article 34. No presentar-se a l’acte d’entrega de trofeus s’entendrà com a renúncia als trofeus o als premis aconseguits.

Article 35. El lliurament de trofeus es realitzarà a l’escenari situat a l’escola Castell Ciuró , cap a les 10.30 hores.

8 Retirades i abandonaments

Article 36. Qualsevol corredor podrà retirar-se de la prova sempre que ho desitgi, haurà d’avisar el control més proper o el personal qualificat de l’Organització i lliurar-los el dorsal. A partir d’aquest moment, quedarà fora de la competició i assumirà qualsevol responsabilitat derivada de la seva retirada. L’Organització ho traslladarà als punts establerts al més aviat possible.

Article 37. L’Organització podrà retirar de la cursa, sota el criteri del responsable dels Serveis Sanitaris de la prova, els participants que tinguin problemes físics evidents que puguin posar en perill la seva salut, o aquells que tinguin minvades les seves condicions físiques per seguir en la cursa, així com tots aquells que no superin les diferents barreres horàries. Els serveis mèdics podran en qualsevol cas: eliminar de la prova tot corredor no apte per continuar-la, evacuar pel mitjà que considerin oportú qualsevol corredor que considerin en perill i hospitalitzar qualsevol corredor que considerin que és el més adequat per al seu estat.

Article 38. Els corredors estan obligats a prestar auxili als accidentats o a aquells que ho requereixin. Els corredors que incompleixin aquesta obligació seran desqualificats i no podran participar en cap futura edició de la Cursa de Muntanya a Molins de Rei “L’Ecològica”.

9 Penalitzacions

Article 39. A continuació mostrem la taula completa de les accions que provoquen una penalització o desqualificació de la prova.

Desqualificació:

No passar per un punt de control

Sortir del recorregut marcat

Ser acompanyat per altres persones durant el recorregut

Rebre ajuda externa fora de punts

Tirar deixalles o embolcalls

Arribar a un control després de l’horari de tancament del control

No portar tot el material mínim obligatori

Utilitzar qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut

No assistir una persona en dificultats (ferida, gran esgotament, hipotèrmia…)

Demanar ajuda sense necessitar-la

Ser desconsiderat amb els membres de l’Organització o amb altres participants

No respectar les persones (corredors/Organització)

Anar sense dorsal o portar-lo tapat

Accions no detallades en aquesta taula d’acord amb la decisió del jurat de la prova

10 Reclamacions

Article 40. El personal de l’Ajuntament de Molins de Rei resoldrà les possibles reclamacions.

Article 41. Es podran presentar reclamacions fins a 30 minuts després del lliurament de premis.

Article 42. Per a reclamacions posteriors, els participants tindran dret a reclamar, per escrit, dins dels 15 dies naturals següents a la celebració de la prova. Les reclamacions s’hauran de presentar al Comitè de Cursa per escrit i s’hi farà constar, com a mínim, la següent informació:

– Dades del reclamant: nom de la persona que la fa i DNI

– Dades de l’esportista o esportistes afectats i núm. de dorsal

– Fets que s’al·leguen. Les reclamacions s’han de presentar via correu electrònic: cursaecologica@gmail.com.

11 Acceptació i responsabilitat

Article 43. Tot participant, pel fet d’inscriure’s, accepta les condicions establertes en aquest reglament. Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament serà resolta pel Comitè de Cursa.

Article 44. L’Organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència del corredor, així com per la pèrdua o trencament dels objectes personals de cada participant. Cada corredor serà responsable de qualsevol perjudici o lesió que pugui causar-ne a si mateix o a tercers, i exonerarà l’Organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident, dany, lesió o, fins i tot, en cas de defunció.

Article 45. L’Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament, o de suspendre la prova, davant d’una eventualitat o causa de força major. Tots els participants que finalitzin la prova amb els temps marcats en cada prova per l’Organització rebran un obsequi finisher.

12 Assegurances

Article 46. Responsabilitat civil: l’Organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc d’aquesta Organització.

Accident mèdic individual d’accident: Aquesta assegurança esta inclosa dintre del preu d’inscripció i te unes condicions particulars a càrrec de l’empresa FIATC, seguros medicos.

ANNEX NÚM.1

PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS

Accepto:

 1. Que he llegit, he entès i accepto íntegrament el Reglament de la Cursa de Muntanya a Molins de Rei “L’Ecològica”. El reglament es pot trobar al web de la cursa.
 2. Que estic segur d’estar físicament i psicològicament ben preparat per desenvolupar la prova i que segueixo els controls mèdics adequats per garantir que disposo de prou bona salut i de no patir cap malaltia, al·lèrgia, defecte físic, lesió o afecció cardiorespiratòria que en desaconselli la meva participació.
 3. Que sóc plenament conscient de la duresa de la prova, del recorregut, del perfil i de la seva distància, els quals he consultat prèviament en el web de la prova
 4. Que sóc conscient que aquest tipus de proves comporten un risc addicional per als participants. Per això, hi assisteixo de forma voluntària i amb iniciativa pròpia, i n’assumeixo íntegrament els riscos i les conseqüències derivades de la meva participació.
 5. Que disposo dels coneixements i de la destresa tècnica suficients com per garantir la meva pròpia seguretat en l’entorn i les condicions d’autonomia en les quals es desenvolupa la prova. Que disposo també del material esportiu i de seguretat exigit per l’Organització per al dia de la prova, garanteixo que es troba en bon estat, que sé utilitzar-lo adequadament i que el duré damunt meu durant tota la prova.
 6. Que em comprometo a complir les normes i els protocols de seguretat establerts per l’Organització de la prova en què prenc part, així com a mantenir un comportament responsable que no faci augmentar els riscos per a la meva integritat física o psíquica. Seguiré les instruccions i acataré les decisions que prenguin els responsables de l’Organització (jutges, metges i organitzadors) en temes de seguretat.
 7. Que autoritzo els Serveis Mèdics de la prova que em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la prova, l’hagi o no sol·licitat jo mateix/a. Davant dels seus requeriments, em comprometo a abandonar la prova i/o a permetre la meva hospitalització, si ells ho creuen necessari per a la meva salut.

8.Que autoritzo l’Organització de la prova a fer i a utilitzar qualsevol fotografia, filmació o gravació meva que es faci, sempre que estigui exclusivament relacionada amb la meva participació en aquest esdeveniment, i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi.

 1. Que abans o durant la prova no consumiré substàncies prohibides, considerades com a dòping per les federacions d’atletisme i muntanya.
 2. Que sóc conscient que el meu dorsal és personal i intransferible, per la qual cosa no el cediré o vendré a cap altra persona, fins i tot en el cas que jo no pugui assistir a la prova.
 3. Que participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat en la prova. Per tant, exonero de qualsevol responsabilitat l’Organització, col·laboradors, patrocinadors i altres participants per qualsevol dany físic o material que es produeixi en la meva persona i, per tant, renuncio a interposar denúncia o demanda contra les persones esmentades.
 4. Que em comprometo a seguir les pautes generals de respecte als altres i al medi ambient que es relacionen tot seguit:
 5. a) Transitar amb prudència i segons les normes establertes per pistes i carreteres obertes al trànsit.
 6. b) Transitar a poc a poc en presència de persones, animals o vehicles.
 7. c) No provocar alteracions en els processos i en el funcionament natural dels ecosistemes.
 8. d) No deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals ni, en general, el paisatge.
 9. e) Esquivar o evitar les zones mediambientalment
 10. f) Fer les necessitats fisiològiques en els llocs adients o, en tot cas, fora de l’aigua i lluny de llocs de pas o reunió de persones.
 11. g) No encendre foc ni provocar situacions de risc d’incendi.
 12. h) No utilitzar o instal·lar cap tipus d’estructura o element que deixi empremta permanent en el medi.
 13. i) No llençar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats expressament per recollir-los.
 14. j) No sortir del recorregut marcat.
 15. k) Tancar les tanques o fils per bestiar que em vegi obligat a obrir al meu pas.

 L’ECOINFANTIL

Tot el reglament de L’ECOLOGICA” és vàlid per a l’ECOINFANTIL, però en destaquem aquest punts:

13 Sortida

L’ horari de sortida serà a les 11:30 hores del diumenge 19 de maig de 2019.

El lloc de sortida serà l’Escola Castell Ciuró, carrer exterior, direcció Parc de Collserola, amb dos recorreguts:

 • Recorregut 1: 1.130 metres
 • Recorregut 2: 2.260 metres (dues voltes al circuit)
 • Hi haurà un avituallament a l’arribada, a l’Escola Castell Ciuró, amb aigua per a tots els participants.

14 Inscripció

Les inscripcions són gratuïtes per a tots els participants i s’ha de complir la següent normativa:

 • Acceptar el reglament en el moment de fer la inscripció.
 • La inscripció es podrà fer des del web de la cursa, fins divendres 17 de maig a les 14 h. Presencialment al Poliesportiu Municipal fins divendres 17 de maig a les 20 h i dissabte de 9 h a 14 h a l’Escola Castell Ciuró o 30 minuts abans de la sortida a la mateixa Escola Castell Ciuró.
 • Recollir el dorsal corresponent a la seva categoria i portar-lo posat al llarg de tota la cursa en un lloc visible a la part de davant de la samarreta.

15 Premis

Als 3 primers classificats de cada categoria, masculí i femení.

Recorregut 1- Categoria A: nascuts el 2010-2011 i 2012 (dorsal color taronja)

Categoria B: nascuts el 2007-2008 i 2009 (dorsal color blau)

Recorregut 2- Categoria C: nascuts el 2004- 2005- 2006 (dorsal color verd)

Els lliuraments de trofeus es realitzarà a l’escenari de l’escola Castell Ciuró , aproximadament cap a les 12.30 hores.

16 Assegurances

Tots els inscrits correctament tindran una assegurança gratuïta en cas d’accident.

Descarregat el Reglament Cursa Ecològica de Muntanya de Molins de Rei 19

Top