Inici / Aula de cuina

Aula de cuina

L’aula de cuina és un espai concebut per aprendre i experimentar tècniques i recursos gastronòmics, on es poden desenvolupar activitats vinculades a la cuina i a la cultura gastronòmica.

L’accés a la cuina estarà sempre condicionat  per la disponibilitat del Casal de la Dona, que disposa d’ús preferent. Tanmateix caldrà sempre la presència d’un tècnic auxiliar que orienti les persones participants en l’ús i el funcionament de l’espai i dels electrodomèstics.

La configuració de la cuina es centra en una oferta formativa i de difusió generada des del mateix centre i en la possibilitat de fer-ne ús de forma puntual mitjançant una cessió de l’espai a diferents promotors. L’horari de la cuina serà aprovat pel Consell de Centre amb l’acord del Casal de la Dona. En cas d’activitat extraordinària que requereixi la modificació de l’horari, la Direcció del Centre el podrà variar per facilitar l’activitat,  si és possible, i ho comunicarà als usuaris i usuàries amb la màxima antelació.

En cas de cessions d’espai caldrà omplir la sol·licitud amb 15 dies d’antelació. Si és acceptada caldrà ingressar un dipòsit que funcionarà com a garantia i que es retornarà un cop finalitzada la cessió.

Els sol·licitants també hauran d’abonar una quota de manteniment, d’import fix, que cobrirà les despeses fungibles i una revisió higiènica abans i després de l’ús de l’espai.

La nevera només es podrà fer servir el mateix dia de la cessió de l’espai, sempre que es disposi de l’espai disponible per ubicar-la i en cap cas s’hi poden deixar sobrants de menjar. La sala disposa de material específic, d’ús públic.

Els usuaris, un cop acabada l’activitat,  han de deixar-la en condicions higièniques adequades, fent un bon ús i col·laborant a mantenir-lo tot en bon estat.

L’espai es pot cedir a tot tipus de promotor per a la realització d’activitats diverses segons els criteris de cessió i preus públics.

 

cuina1

Top