Com es fa?

Preàmbul

L’Ajuntament de Molins de Rei estem elaborant el Reglament de Participació Ciutadana. Mentre aquest Reglament no estigui disponible, és convenient informar la ciutadania de quins són els referents generals que l’Ajuntament utilitzem per a facilitar i canalitzar la participació ciutadana.  L’Ajuntament, com a canal directe de participació ciutadana en els assumptes públics, reconeix i garanteix el dret de participació de tots els veïns i veïnes, a participar i col·laborar en els assumptes públics en els termes establerts per la legislació vigent.

Qui pot participar?

  • Els vilatans i vilatanes a nivell individual
  • Les entitats i associacions
  • Els moviments i col·lectius socials
  • Les organitzacions de l’àmbit econòmic i laboral
  • Els diversos sectors de la comunitat, en funció de l’àmbit al que pertanyin

Com es pot participar?

Mitjançant l’exercici dels drets de petició i de proposta (iniciativa ciutadana)

Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret d’adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per demanar informació o aclariments sobre les actuacions de l’Ajuntament, i també per elevar propostes, queixes o suggeriments en matèries de competències municipals. Podran exercint aquests drets utilitzant els diversos canals disponibles (per telèfon, per escrit o per mitjans electrònics, a l’OAC). La resposta es donarà d’acord amb els terminis previstos legalment, segons l’assumpte de que es tracti.

Mitjançant la consulta popular

L’Ajuntament podrà sotmetre a la consulta del ciutadans i ciutadanes els assumptes de competència municipal que tinguin especial importància per als interessos de la població. La iniciativa de la proposta de consulta correspon al propi Ajuntament i als veïns i veïnes del municipi, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent en la matèria.

Mitjançant l’audiència pública

Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d’audiència pública, la qual consisteix en fer sessions específiques obertes a tothom que ho desitgi, per tal de ser informats i escoltats respecte de temes dintre de les competències municipals.

Mitjançant l’exercici del dret d’intervenció en els plens municipals

Podran sol·licitar la incorporació d’una proposició en l’ordre del dia del Ple, o intervenir-hi en el Ple, les entitats i associacions cíviques que actuïn a la vila, així com persones individuals o altres col·lectius socials. Les propostes o intervencions es faran sempre d’acord amb els requisits legalment establerts.

Mitjançant la participació en consells sectorials, territorials o generals de participació ciutadana

Tots aquests consells tenen la finalitat de promoure i canalitzar la participació de la comunitat, ja siguin entitats, col·lectius o persones representatives, en els diferents àmbits de la vida local en què l’Ajuntament té competència o afectació  (educació, comerç, infància i joventut, esports, Fira, salut,etc), fent així possible un govern obert i una major implicació i corresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics de la vila.

 

Data d’actualització: 3/03/2017 Propera actualització: un cop aprovat el Reglament de Participació Ciutadana que està en elaboració.