Pressupostos participatius de barri 2018-2019

 1. CRITERIS QUE REGULEN EL PROJECTE
 • El projecte del 2018-2019 es basa en l’experiència “pilot” 2016 i en el SOM BARRIS 2017 i es consolida en la gestió quotidiana de l’Ajuntament.
 • El Ple decideix la quantia global de la partida d’inversions per barris
 • La ciutadania decideix les prioritats de les inversions per barris
 • Cada persona major de 12 anys empadronada a la vila pot fer una proposta d’inversió, prioritàriament pel seu barri
 • Cada persona major de 12 anys empadronada a la vila pot votar una proposta d’inversió pel seu barri
 • L’Associació de Veïns fa una proposta pel seu barri
 • L’Ajuntament també fa una proposta
 • Les propostes que aniran a votació seran escollides en uns tallers participatius oberts a tots els veïns i veïnes

 

 1. IMPORT DE LES INVERSIONS I ASSIGNACIÓ DE QUANTIES

Aquest procés permetrà que la ciutadania decideixi les prioritats d’una partida d’inversions destinada als barris amb un import de 500.000 €, distribuïts de la següent manera:

NOM DE CADA (zona, àmbit)/BARRI IMPORT
RIERA BONET / CARRETERA 40.000
LES CONSERVES / CARRETERA 48.000
L’ÀNGEL / TORRENT HOSPITAL 30.000
BONAVISTA-MAS / TORRENT HOSPITAL / FONT CASATS 52.000
CAN GRANER 8.000
RIERA NOVA-LA PAU 40.000
LA GRANJA 50.000
CENTRE VILA 104.000
PONT DE LA CADENA 52.000
EL CANAL 52.000
LA RIERADA  8.000
VALLPINEDA  8.000
SANT BARTOMEU DE LA QUADRA  8.000
TOTAL 500.000

 

La distribució d’aquests imports s’ha fet en base als criteris:

– nombre d’habitants

– inversió mínima garantida

– característiques geogràfiques de la zona

Les propostes que es podran presentar, de manera estimativa, no han de superar els imports destinats a cada barri.

 1. DESCRIPCIÓ DELS BARRIS

Es manté la descripció territorial de cada barri, zona o àmbit feta a partir de la tradició històrica, de la presència al barri de l’associació de veïns, dels districtes electorals, del naixement del barri i del seu planejament, així com l’actual cartipàs que assigna als electes de l’equip de govern com a persones interlocutores de cada barri.

(incorporar plànol)

 1. FASES DEL PROCÉS
 • Preliminar

Serà condició imprescindible per participar en el procés estar inscrit en el Registre de Participació ciutadana:

 1. a) Per aquest procés s’hi poden inscriure totes les persones majors de 12 anys empadronades a la vila i que disposin carnet d’identitat (DNI)
 2. b) S’hi poden donar d’alta totes les persones que ho desitgin a través del web: (http://www.molinsderei.cat/participacio/)
 3. c) També hi aniran constant com a persones inscrites totes les que participen presencialment en les convocatòries que l’Ajuntament efectuï i omplin la corresponent fitxa d’inscripció. Amb tot, la possibilitat de participar telemàticament, només la podran exercir aquelles persones que tinguin adreça electrònica. Les condicions sempre són les mateixes: constar al Padró, tenir DNI i més de 12 anys.
 • Procediment de la PROPOSTA

1ª part

Les persones de la vila a partir de 12 anys, des del 16 d’abril al 3 de maig  de 2018, poden fer arribar per via telemàtica o presencial les seves propostes. Han de fer arribar ben argumentada una proposta, prioritàriament, pel seu barri.

Per via telemàtica a través del web: http://www.molisderei.cat/proposa/

Presencialment omplint les butlletes que hi haurà a disposició als locals de les associacions de veïns de cada barri, a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) i als instituts d’ensenyament secundari.

Tant telemàtica com de forma presencial és necessari per fer propostes estar inscrit al Registre de Participació Ciutadana.

2ª part

Entre el 8 i el 15 de maig  de 2018 es farà valoració, selecció i ordenació de les propostes fetes pels vilatans i vilatanes entre el 16 d’abril i el 3 de maig . Una selecció d’aquestes, un màxim de 8 per barri, més la de l’AAVV i l’Ajuntament, aniran als 3 Tallers Participatius adreçats a tots els veïns dels diferents barris de la vila.

Aquests 3 Tallers Participatius es duran a terme entre el 28 de maig i el 10 de juny i les persones que assisteixin seleccionaran aquelles propostes que aniran a votació.

Taller A: la Rierada, Vallpineda i Sant Bartomeu

Taller B: Riera Nova-La Pau, Bonavista-El Mas/Torrent de l’Hospital/Fonts dels Casats, Can Graner, l’Àngel/Torrent de l’Hospital, Les Conserves i Riera Bonet

Taller C: La Granja, Centre Vila, El Canal i Pont de la Cadena

Es seleccionaran un màxim de 4 propostes per barri, més la de l’AAVV i la de l’ajuntament, aquestes 6 són les aniran a votació.

 

 • Procediment de la VOTACIÓ

Les persones de la vila a partir de 12 anys, des del 25 de juny al 3 de juliol  de 2018 podran escollir una de les sis propostes pel seu barri que es faran públiques i se’n facilitarà la descripció. La condició bàsica és estar empadronat a la vila en el barri on es voti la proposta. Es podrà fer per via presencial i per via telemàtica.

 1. a) Per via telemàtica, si s’està inscrit al Registre de Participació ciutadana i comunicació, es rebrà un email amb el codi d’entrada per poder votar.
 2. b) Presencialment omplint les butlletes que hi haurà a disposició als locals de les associacions de veïns de cada barri o a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) i als instituts d’ensenyament secundari.

 

 1. TIPOLOGIES DE LES PROPOSTES

Les inversions que es podran proposar seran despeses destinades a l’espai públic, relatives a:

 • Enjardinament, arbrat i parterres
 • Il·luminació/Enllumenat
 • Jocs pel lleure infantil, adults i gen gran
 • Mobilitat i accessibilitat
 • Remodelació espai públic

 

 1. PROPOSTES ESCOLLIDES

– Les propostes ciutadanes escollides per rigorós ordre de preferència seran les que s’executaran

– Només seran excloses les propostes que per motius tècnics, econòmics o legals no es puguin executar

– Si hi ha propostes que tinguin el mateix nombre de vots (empat) prevaldrà el criteri de la seva viabilitat tècnica, econòmica o jurídica

 

 1. PUBLICACIÓ DE LES INVERSIONS

L’Ajuntament farà públiques les inversions prioritzades a cada barri, abans del 18  de juliol de 2018.

La prioritat serà estrictament la que resulti de la puntuació del procés participatiu.

En el cas que alguna proposta no fos viable per raons tècniques, econòmiques o jurídiques, s’argumentarà i es documentarà donant-ne compte de manera molt precisa.

 

 1. EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS

A partir de l’1 de setembre de 2018 els Serveis Tècnics municipals implementaran les actuacions.

Es treballarà cooperativament amb les AAVV per tenir interlocutors que cooperin en el moment de l’execució de les propostes i que siguin coneixedors dels petits detalls de les demandes, de cara a una major efectivitat en l’execució.

S’oferirà la possibilitat de fer el seguiment de l’execució de cada inversió i en acabar l’exercici, dintre del quart trimestre del 2019, junt amb l tancament de l’exercici pressupostari, es donarà compte de l’experiència, havent recollit l’opinió ciutadana.

 

FES CLIC AQUÍ PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE BARRI 2018-2019

 

Documentació relacionada: