Què és la Participació?

Què entenem per Participació ?

És el conjunt de pràctiques d’implicació ciutadana en els afers públics que es produeixen  en el conjunt del terme municipal de Molins de Rei.  És el conjunt de la comunitat qui ha d’abordar la resolució dels assumptes col·lectius, i els ajuntaments han de passar a tenir un rol de promotors i facilitadors.

En aquest sentit, hi ha tres elements de la participació ciutadana que són clau. Primer, i molt obvi, per poder parlar de participació ciutadana, la ciutadania, organitzada o a títol individual, hi ha de tenir un rol actiu i rellevant. Segon, la participació es produeix sobre qüestions de caràcter públic, entenent el que és públic com el que és col·lectiu, més enllà del marc institucional. I tercer, a través de la seva participació, les persones incideixen en la resolució d’una qüestió de naturalesa col·lectiva, incideixen en els resultats, ja sigui aportant elements de diagnosi, fent propostes, prenent decisions o implementant solucions.

Objectius genèrics  de participació ciutadana per el mandat  municipal 2015-2019

Els objectius de participació ciutadana de Molins de Rei per aquest mandat municipal són:

  • Donar suport i facilitar que el conjunt d’àrees de l’Ajuntament duguin a terme pràctiques d’implicació dels vilatans i vilatanes en els afers públics i comunitaris que es produeixen a Molins de Rei.
  • Donar suport i facilitar que els vilatans i vilatanes a títol individual o organitzats col·lectivament puguin participar en els afers públics i comunitaris de la vila.
  • Donar suport i facilitar que el teixit associatiu pugui participar en els afers públics i comunitaris de la vila
  • Impulsar, donar suport i facilitar iniciatives participatives que ajudin a la resolució dels problemes col·lectius.
  • Fer efectiu el dret d’informació i consolidar canals de comunicació com a elements previs per afavorir la participació
  • Donar suport i impulsar òrgans permanents de participació
  • Impulsar processos de participació ciutadana en aquells àmbits prioritaris per a l’acció de govern