Registre de Participació

Registreu-vos en el Registre de Participació mitjançant aquest formulari

 

L’Ajuntament de Molins de Rei, ha aprovat el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. Una de les seves línies estratègiques diu : “El bon govern com a principi rector de funcionament institucional, tant en la nostra acció política com en la gestió de tota l’organització” i en el marc d’aquesta línia estableix  com eines la proximitat, la participació i la transparència, establint i definint 18 accions que per poder portar-les a terme s’ha de disposar de les eines necessàries.

La participació ciutadana en els afers públics és una de les prioritats de l’Ajuntament en aquest mandat municipal, i per tal de fer viables els processos participatius és necessari disposar d’un Registre de Participació Ciutadana que ens permeti desenvolupar les tasques necessàries per portar-los a terme.

Per això esdevé necessari crear  l’ instrument que tot seguit definim:

1.- El Registre de Participació ciutadana, és on hi consten per voluntat pròpia totes les persones empadronades a la Vila, majors de 12 anys (amb coneixement dels seus pares o tutors) que puguin i vulguin participar a totes les convocatòries que l’Ajuntament faci per comptar amb la proposta de la ciutadania i la seva acceptació de projectes i/o accions.

2.- Com s’estableix el Registre de Participació ciutadana:

  • L’Ajuntament acorda la seva creació.
  • L’Ajuntament en tramita l’alta per donar compliment a Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal .
  • L’Ajuntament hi incorpora les dades de les persones que ja van participar en els processos del Pressupost participatiu per Barris 2016 i en l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. Dades que  ja van estar sotmeses a les garanties de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal .
  • L’Ajuntament deixa oberta de manera continuada la inscripció de totes les persones que ho vulguin a aquest Registre, cosa que els permetrà rebre informació de manera personificada de tots els processos que s’engeguin, així com ser notificats del seu codi personal per poder exercir el seu vot en cada convocatòria que s’obri en el marc de la participació ciutadana.

3.- Registre de Participació ciutadana per les persones que no disposen d’adreça electrònica:

  • Hi podran quedar inscrites aquelles persones que hagin exercit el seu dret a proposar i/o votar propostes incloses en els processos participatius. Si és el cas que disposin d’adreça electrònica aquesta s’incorporarà i en el futur podran efectuar la seves propostes i votacions de manera telemàtica.
  • Les persones que no disposen d’adreça electrònica quedaran registrades i per correu ordinari aniran rebent informació, així podran participar de les convocatòries en els moments en què s’indiqui els indrets presencials on expressar-se.

4.- Garanties de les dades personals en el Registre de Participació ciutadana

La llei de protecció de dades, la qual regula el fitxer de participació ciutadana, té com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques. i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar.

Aquesta llei orgànica és aplicable a les dades de caràcter personal registrades en suport físic, que les faci susceptibles de tractament, i a qualsevol modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors públic i privat. Es regeix per aquesta llei orgànic qualsevol tractament de dades de caràcter personal.

Les dades personals afectades al Registre de Participació ciutadana no seran cedides a tercers, a excepció del nom d’usuari que és públic.La legalització del fitxer comporta el compliment de tot allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.