Política de protecció de dades

Amb motiu de l’entrada en vigor el 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, li facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i al tractament de les seves dades personals per part de l’Àmbit de Promoció de la Vila de l’Ajuntament de Molins de Rei. En compliment d’aquesta obligació, l’informem del següent:

RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

L’informem que l’Ajuntament de Molins de Rei, amb domicili a Plaça Catalunya, 1, 08750 – Molins de Rei, és l’entitat responsable del tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades són gestionades per l’Àmbit de Promoció de la vila, amb domicili a Pl. del Mercat, 5-6, 08750 – Molins de Rei, per compte de l’Ajuntament de Molins de Rei.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ, COM LES HEM OBTINGUT I PERQUÈ LES TRACTEM

Les seves dades personals per al compliment de la missió pública que l’Ajuntament de Molins de Rei té encomanada per llei relativa al suport a les empreses i entitats i suport als usuaris en l’àmbit del consum i turisme, per a remetre-li comunicacions sobre les activitats, serveis, projectes, programes i tràmits oferts que l’Àmbit de Promoció de la Vila de l’Ajuntament de Molins de Rei d’acord al compliment de l’esmentada missió.

Aquestes dades han estat facilitades per vostè per haver-se enregistrat en alguns dels actes esmentats en el paràgraf anterior o amb motiu dels contactes previs mantinguts amb vostè en l’àmbit dels mateixos. Així mateix, les seves dades també poden haver estat facilitades per vostè per al manteniment de les seves relacions amb l’Àmbit de Promoció de la Vila. Concretament, l’Àmbit de Promoció de la Vila pot disposar, entre d’altres, de les següents dades facilitades per vostè:

Dades identificatives: nom, cognoms, document d’identitat, sexe, data de naixement, nacionalitat i país.

Dades de contacte: adreça de correu electrònic, direcció postal, telèfon i població.

Altres dades necessàries per a portar a terme les nostres activitats: Nivell d’estudis i situació laboral.

Dades de transaccions econòmiques: aquelles dades relatives a transaccions econòmiques per al pagament dels productes o serveis facilitats a la persona interessada si s’escau.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades personals està legitimat pel compliment de la missió d’interès públic que l’Àmbit de Promoció de la Vila de l’Ajuntament de Molins de Rei té encomanada per llei relativa al suport a les empreses i entitats i suport als usuaris en l’àmbit del consum i turisme, així com pel compliment de les nostres obligacions envers vostè derivades de les sol·licituds que ens adreci en el marc dels actes de supot a les empreses i entitats i suport als usuaris en l’àmbit del consum i turisme.

Així mateix, el tractament de les seves dades es realitzarà per al manteniment de la relació de vostè i l’Àmbit de Promoció de la vila de l’Ajuntament de Molins de Rei i respon a l’interès legítim del nostre ens, expressament reconegut per la normativa sobre privacitat.
El tractament de les seves dades personals amb la finalitat de remetre-li comunicacions està expressament autoritzat per la llei i respon a la voluntat de mantenir-lo informat sobre les activitats, serveis, projectes, programes i tràmits oferts per l’Àmbit de Promoció de la Vila amb l’objectiu de donar supot a les empreses i entitats i suport als usuaris en l’àmbit del consum i turisme.

En el cas de tractament de dades de categoria especial, el seu tractament es troba legitimat pel consentiment explícit que vostè ens ha donat, consentiment que vostè pot revocar en qualsevol moment.

 

CESSIONS A TERCERS

L’informem que les seves dades podran ésser facilitades a d’altres administracions públiques per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals l’Ajuntament de Molins de Rei i l’Àmbit de Promoció de la Vila es troben subjectes per raó de la seva missió, així com, si fos necessari, pel compliment de les obligacions derivades de les seves sol•licituds en l’àmbit de les activitats de supot a les empreses i entitats i suport als usuaris en l’àmbit del consum i turisme.

DECISIONS AUTOMATITZADES

L’Àmbit de Promoció de la vila l’Ajuntament de Molins de Rei no adopta decisions que puguin afectar-lo basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionades amb el tractament de les dades abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals proporcionades es conservaran, per tal de complir amb les finalitats previstes o obligacions de caràcter legal. I per a la remissió de comunicacions, fins que no ens manifesti el contrari.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició al tractament, o obtenir informació addicional sobre els nostres tractaments de dades, dirigint-se a l’adreça electrònica comerc@molinsderei.cat, o personalment a pl. del Mercat, 5-6, Molins de Rei.

RECLAMACIONS

 

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació a comerc@molinsderei.cat o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica o la seva direcció postal: C/ Rosselló, 214, 08008 – Barcelona.